RINNA BYALAG

K A L L E L S E

till årsmöte i Rinna Byalag fredagen den 7:e februari 2020

Tid: kl. 19.00

Lokal: Rinna församlingshem

Anmälan om deltagande senast söndagen den 2:a februari

Till rinnabyalag@rinnainfo.se eller

Carro Hermansson 073-624 10 44

Byalaget bjuder på en enkel måltid. Medtag egen dryck.

Vi tackar för året som gått och

önskar alla våra medlemmar en god fortsättning på 2020.

Medlemsavgift för 2020 familj 200 kr enskilda 100 kr

betalas till Bankgiro 228-7795

Om du inte får byalagets utskick på mail,

meddela din mailadress till rinnabyalag@rinnainfo.se

Varmt välkomna!

Önskar styrelsen i Rinna byalag

Bil.  Föredragningslista, medtages till årsmötet.

Bankgiroblankett för medlemsavgift 2020

                                               

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

ÅRSMÖTE i Rinna Byalag

Rinnasalen fredagen den 7:e februari 2020, kl. 19.00

§ 1 Mötets öppnande. Fråga om kallelse utgått i föreskriven ordning

§ 2 Godkännande av föredragningslista

§ 3 Val av :                Mötesordförande:……………………………..

Mötessekreterare: …………………………….

§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötes­protokollet. 

……………………………………           ………………………………………

§ 5 Årsberättelse

§ 6 Revisionsberättelse

§ 7 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 8 Val av :

  1. ordförande på ett år

Rolf Olofsson  t.o.m. år 2019                            ……………………..

  1. styrelseledamöter att väljas på två år:

          Ingrid Gärdh            (t.o.m. år 2020) .………………………

Gun Andersson         (t.o.m. år 2020) ………………………..

Valda t.o.m. år 2019

Carolin Hermansson

Annica Olofsson

  1. styrelsesuppleant att väljas på ett år

Sylve Andersson (för 2019) ………………………..

§ 9       Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.                                                             Erol Hein (för 2019)                       ………………………..,

Catharina Friberg (för 2019) ………………………..

Suppleant: Ulf  Nyberg (för 2019)       ………………………..

§ 10 Val av valberedning:

2019 2020     Göran Oskarsson                  ………………………..

Mikael Carlsson ………………………..

Håkan Svensson ………………………..

§     11 Fastställande av årsavgift för 2019

                       

                    2019                                      2020

200:-/familj …………                          

100:-/enskilda …………                      

§ 12 Klipp- och Klisterboken

(Ingrid Gärdh t.o.m. 2019)

Övriga frågor:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Verksamhetsplan 2020:

7/2 kl. 19:00, Årsmöte i Rinnasalen.

27/3 kl. 19:00, Fredagsmingel vid Rinnasalen.

17/4 kl. 18:00, Iordningställande av vandringsleden, ta med picknickkorg.

30/4 kl. 18:00, Vallborgsfirande vid Rinnasalen.

18/5 kl. 18:00, Vårstädning av Rinnabadet, medtag tänkbara ”verktyg”.

29/5 kl. 19:00, Fredagsmingel vid Rinnasalen.

Traktorrace i augusti.

5/9 kl. 19:00 kaffe, våfflor och loppis i september.

25/9 kl. 19:00 Fredagsmingel vid Rinnasalen.

23/10 kl. 19:00 Fredagsmingel vid Rinnasalen.

27/11 kl. 19:00 Julfest i Rinnasalen.

§ 13 Mötet avslutas